ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว 20
ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี
2

รูปภาพ

ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง 15
ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี
3

รูปภาพ

ลานเอนกประสงค์ 50
ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี
4

รูปภาพ

ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50
ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5

รูปภาพ

Zoom meeting 50
ประชุมโดยใช้ระบบ Zoom meeting